Support
www.nicha-pestservice.com
02-174-3418
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

กำจัดหนู

วันที่: 01-02-2016

กำจัดหนู

 

 

การควบคุมป้องกันและการกำจัดหนู

หนูเป็นสัตว์ที่ก่อความเสียหายต่อทรัพย์สิน เพราะหนูเป็นสุตว์ที่ฉลาด สามารถหลบเลี่ยงหรือหลบหนีการปฎิบัติของเจ้าหน้าที่ได้เป็นอย่างดี การกำจัดหนูจึงต้องใช้กลยุทธ์หลายๆวิธีไ/ปพร้อมๆกันจึงจะประสบความสำเร้จ การกำจัดการหนู ( Rat Management) จึงนำมาใช่เป็นกลยุทธ์วิธีในการควบคุม ซึ่งถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกว่าวิธีการอื่นใด โดยมรขั้นตอน ดังนี้

- สำรวจปริมาณหนู ว่าหนูนั้นมีปริมานมากน้อยเพียงใด

- สำรวจร่องรอยของหนู ดูร่องรอยการกัดแทะของใช้ต่างๆ เช่น หนูนอร์เวจะชอบอาศัยอยุ่ใต้ถุ่นบ้านหรืออาคารที่มืดชื้น หรือในท่อระบายน้ำเสีย หรือขูดรูลงดินและบริมานปากรูมีขุยดินก้อนเล็กๆกองอยู่ ส่วนหนูท้องขาวมักอาศัยใต้ฝ้าเพดานอาคารหรือใต้กองไม้หรือทางใบพืช ส่วนหนูจิ๊ดชอบอาศัยอยู่ตามลิ้นชัก ในห้องครัวหรือในตุ้เก็บของ